บริษัท บางกอกเด็ลเท็ลสัพพลาย จำกัด

ได้ก่อตั้งโดยคณาจารย์  ทันตแพทย์  แพทย์  นักบัญชี  นักภาษาศาสตร์ และผู้บริหารธุรกิจจากสาขาต่างๆ ในปี 2514  ผู้ก่อตั้งได้เล็งเห็นความก้าวหน้า การเจริญเติบโตทางวิชาการทันตแพทย์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทางทันตกรรม ซึ่งจะทำให้การบริการด้านทันตกรรม สามารถขยายตัวไปสู่คนไข้ส่วนใหญ่ของประเทศได้

 

Scope of Operation

บริษัท บางกอกเด็ลเท็ลสัพพลาย จำกัด ประกอบธุรกิจในหัวข้อหลักดังนี

  • เลือกสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดให้เหมาะสมกับการใช้งานทางด้านทันตกรรม
  • ดำเนินการนำเข้าสินค้าจากผู้ผลิตต่างประเทศ รวมถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าที่นำเข้า
  • ดำเนินการจัดจำหน่ายให้ทันตแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ให้บริการด้านการขาย ในด้านการสนับสนุนข้อมูลในรูปแบบของงาน Exibition และ Seminar ต่างๆ โดยตลอด
  • ให้บริการ call center เพื่อตอบคำถามของผู้ใช้บริการทุกระดับ
  • ควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
  • ร่วมมือกับผู้ผลิตในการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการใช้สินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ
  • ได้รับจดทะเบียนให้สามารถนำเข้าอุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ถูกต้องตามกฎหมาย

 

Managing Director Statement

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กรุณาเข้ามาชม Website ของบริษัท บางกอกเด็ลเท็ลสัพพลาย จำกัด ในการจัดทำ Website นี้ บริษัท หวังว่าจะสามารถให้ข้อมูลต่อทันตแพทย์ และผู้ที่มีความสนใจในสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัท

ตั้งแต่การเริ่มต้นการทำงานของบริษัทฯ ในปีพ.ศ. 2514 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯได้เลือกสรรสินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งการให้บริการในการสนับสนุนการขายมาโดยตลอดและสม่ำเสมอ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า Website ของบริษัทจะให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการเลือก และซื้อสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและพึงพอใจ

บริษัทจะพยายามพัฒนาประสิทธิภาพของ Website ให้สามารถรองรับสิ่งที่มีประโยชนย์อื่นๆต่อไป  หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใด กรุณาติดต่อกับทางบริษัทโดยตรงหรือทาง Website

 

จึงเรียนมาด้วยความเคารพ
ตรี  อิศรภักดี
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บางกอกเด็ลเท็ลสัพพลาย จำกัด