ในหัวข้อ Orthodontics ,Conervative dentistry ด้วยระบบ Oscillations (Intensiv Swingle ) 2564


บริษัทฯ เข้า พรีเซนท์  นศ.ทันตแพทย์ ปริญญาโท/เอก รวมถึงอาจารย์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

ภาพบรรยากาศ อบรมให้ความรู้ ภาควิชาทันตกรรมจัด มหาลัยมหิดล หัวข้อ การทำ IPR


ภาพบรรยากาศ อบรมให้ความรู้ ภาควิชาทันตกรรมจัด มหาลัยมหิดล หัวข้อ การทำ IPR กับหัว Contra Angle Oscillations

บริษัทฯ เข้ามาอบรมและ Hand on หัวกรอ Intensiv คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอแก่น


นศ.ปี 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอแก่น บริษัทฯ เข้ามาอบรมและ Hand on หัวกรอ Intensiv นศ.ปี 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอแก่น ขอบพระคุณอาจารย์และนศ.ทุกท่านที่ให้การค้อนรับเป็นอย่างดี