บริษัท บางกอกเด็ลเท็ลสัพพลาย จำกัด ได้ก่อตั้งโดยคณาจารย์  ทันตแพทย์  แพทย์  นักบัญชี  นักภาษาศาสตร์ และผู้บริหารธุรกิจจากสาขาต่างๆ ในปี 2514  ผู้ก่อตั้งได้เล็งเห็นความก้าวหน้า การเจริญเติบโตทางวิชาการทันตแพทย์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทางทันตกรรม ซึ่งจะทำให้การบริการด้านทันตกรรม สามารถขยายตัวไปสู่คนไข้ส่วนใหญ่ของประเทศได้

 

 บริษัท บางกอกเด็ลเท็ลสัพพลาย จำกัด ประกอบธุรกิจในหัวข้อหลักดังนี

      - เลือกสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดให้เหมาะสมกับการใช้งานทางด้านทันตกรรม

      - ดำเนินการนำเข้าสินค้าจากผู้ผลิตต่างประเทศ รวมถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าที่นำเข้า

      - ดำเนินการจัดจำหน่ายให้ทันตแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ

      - ให้บริการด้านการขาย ในด้านการสนับสนุนข้อมูลในรูปแบบของงาน Exibition และ Seminar

         ต่างๆ โดยตลอด

      - ให้บริการ call center เพื่อตอบคำถามของผู้ใช้บริการทุกระดับ

      - ควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

     - ร่วมมือกับผู้ผลิตในการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการใช้สินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ

      - ได้รับจดทะเบียนให้สามารถนำเข้าอุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ถูกต้องตามกฎหมาย